Български език за 4 клас тестове


01.09.2018 Автор: Жарка

Писане на буква П. Сбит преразказ на откъс от книга.

Изпитните варианти включват текст, дидактически задачи, самостоятелни упражнения, тестови въпроси с отворен и избираем отговор в зависимост от спецификата на учебния предмет. Шести раздел Изречението в текста. Звук и буква У. Помагала за държавни зрелостни изпити. Сложно съставно с подчинено подложно изречение. Минало свършено и минало несвършено време на глагола.

Употреба на думи с пряко и преносно значение. Cлято изписване на сложни наречия. Съставяне план на текст. Съставяне план на текст.

Втори раздел Части на речта. Описание на литературен герой? Изговор и правопис на прилагателните имена.

Правопис на съществителните имена. Съчинявам приказка по аналогия. Текстът в медийното и в естетическото общуване.

E-mail или потребителско име

Прости и сложни изречения. Ирина Василева Ирина Методиева Василевае учител с 30 години педагогически стаж. Правопис на Т пред звучни съгласни в средата на думата. Число на съществителното име. Има над публикации, главно в областта на обучението по природознание, както и по проблемите на патриотичното възпитание на учениците чрез обучението по природознаиие, проблемност в обучението и др. Правопис и употреба на личните местоимения.

Втори раздел Езикът в социокултурния контекст.

Употреба на глаголи и деепричастия. Гласни звукове и техните букви? Употреба на карта на македония струмица и деепричастия. Автор и на много помагала по български език за началния и средния етап на обучение. Автор и на много помагала по български език за началния и средния етап на обучение? Домашен бит и техника.

Слято, полуслято и разделно писане на думи от чужд произход. Думата като лексикално средство в текста. Съгласуване на прилагателно със съществително име по род и число.

Пунктуация на съчинителни съюзи в просто и сложно изречение! Употреба на глаголи и деепричастия. Съгласни звукове и техните букви. Пунктуация на съчинителни съюзи в просто и сложно изречение. Съчинявам приказка по дадено начало.

Звук и буква Ъ. Думата като лексикално средство в текста. Преобразуване на съобщително във въпросително и на въпросително в съобщително изречение.

  • Изговор и правопис на гласни звукове в думите.
  • Трудните звукове и букви.
  • Езикови особености на официално-деловия стил.
  • Изпитни тестове за външно оценяване в 4.

Трети раздел Езикът в текстовете. Думата като речникова единица. Съчинение по серия картини. Трети раздел Езикът в текстовете. Видовете изречения по цел на изказване. Звучни съгласни пред беззвучни съгласни. Трансформиране на синтактични конструкции. Видовете изречения по цел на изказване. Слято, полуслято и разделно писане на думи от чужд произход.

Правопис на думи с група съгласни звукове. Елементи на ситуацията на общуване. Писане на буква В.

Общуване в средствата за масова информация. Образуване на въпросително изречение. Изговор и правопис на прилагателните имена.


Свързани публикации:

Е-мейл: mail@menuiresgeekfestival.com
Реклама в портала menuiresgeekfestival.com